Vučić naglo iskočio iz auta – skide sako čovjek, ne vjeruje niko šta je vidio, ima i slika

  0
  399
  BELGRADE, SERBIA - JUNE 18, 2020: Serbia's President Aleksandar Vucic takes part in a meeting with Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov at the Presidential Palace. Valery Sharifulin/TASS Ñåðáèÿ. Áåëãðàä. Ïðåçèäåíò Ñåðáèè Àëåêñàíäð Âó÷è÷ âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè Ñåðãååì Ëàâðîâûì â Ïðåçèäåíòñêîì äâîðöå. Âàëåðèé Øàðèôóëèí/ÒÀÑÑ

  Danas možemo reći kako je u žestokom ritmu predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić.

  Od Srbije, on je napravio konačno da liči na pravu državu, ipak, i dalje se bore s haosom koji je u aprilu izbio. Svi zovu Vučića u pomoć, on bi rado došao, ali ne može stići na sve strane.

  Njega su pozvali i da dođe u Sandžak, u Novi Pazar, tačnije, ali nije mogao otići, pa je odlučio da pošalje Anu Brnabić, premijerku Srbije. Vučić na sve načine pokušava da suzbije sva žarišta u Srbiji.

  Aleksandar Vučić je pobjedu odnosio u dijelovima gdje nije ni očekivao da može, sjećamo se svi izbora koji su se desili prije jednog vremena, kad je sa 2 miliona glasova preuzeo SNS.

  Instagram profil Aleksandra Vučića je takav, da se pojavila jedna fotografija gdje se vidi da je i on običan čovjek samo, zatražio je tako u jednom trenutku da se zaustavi auto na pola puta, skinuo je sako, stavio na rame, a potom se i sam divio ljepotama koje ima Srbija i to u velikoj mjeri. Svi su se pozitivno iznenadili kad su vidjeli koliko ovaj čovjek voli Srbiju.

   

  LEAVE A REPLY